В помощ на участниците в състезания и олимпиади по математика от 2-ри до 7-ми клас - за можещите и за по-малко талантливите, но упоритите .
dauchimmatematika.alle.bg

нови задачи за 6 -ти - 7-ми клас

Всяка от предложените  теми  в  съответните страници  завършваме   в  общ    раздел  в   страница   с  „ НОВИ ЗАДАЧИ”  от  състезания,олимпиади и турнири  или  задачи ,които Вие сте харесали .
На тази  страница  Ви предлагаме  задачи  и тестове за ученици  от   шести и седми клас .Задача . Една баба раздала на трите си  внучета  24 червени  яйца, като всяко получило по толкова яйца, на колкото е години.Най-малкото оставило половината от своите яйца за себе си, а другата  половина разделило по  равно  на   братята  си. След  това  средното  внуче постъпило  по  същия начин с  яйцата, които  вече  имало. Накрая най-голямото направило  същото  със  своите  яйца. В   резултат  се   оказало,че  всяко  внуче  има  един  и  същ  брой   яйца. На  колко  години  е  най-голямото от   внучетата?

А) 14   Б) 10    В)   9   Г) друг   отговор

(Великденско математическо състезание )

Решение

Броя на годините на най-малкото дете се дели на 4

Понеже е най-малко то ,то е по-малко от 8 години

Тогава най-малкото е на 4 години  .Тогава  ,сборът от годините  на другите две деца  е 24- 4 = 20 .

Годините на средното дете са ,такова число ,че след добавяне на 1  се делят  на 4

 Единственото число с това свойство ,по-голямо от 4 и по-малко от 10  е  7

.Тогава средното е на 7 години ,а голямото на 13

Проверка 4,7,13

                  2,8,14

                  4,4,16

                  8, 8, 8

 
Задача .Червената шапчица занесла приготвените от нея кифлички на двете си баби и на леля си, които живеели в три различни къщи. Пред вратата на всяка къща стоял вълк, който изяждал половината от кифличките в кошницата на Червената шапчица. Кое от посочените числа е със сигурност делител на първоначалния брой кифлички в кошницата на Червената шапчица, ако в края кошницата била празна, а бабите и лелята получили един и същ брой кифлички?

A) 4                 B) 5                    C) 6                 D) 7                E) 9

 (Международно състезание “Европейско Кенгуру” 2016 г. ТЕМА за 7 и 8 клас)


Решение 

"/>

Отговор  D )    
Задача .За да се намери числото a, трябва числото x да се увеличи с 26. Ако x се намали с 26, ще се получи числото -  14. Числото a е равно на:

A) 28       B) 32            C) 36           D) 38               E) 42

 (Международно състезание “Европейско Кенгуру” 2016 г. ТЕМА за 7 и 8 клас)

Решение:                                                                                                                             

Числото х = 26  - 14 =12                                                                                                     

Числото а = 12 +26=38                                                                                                        

 Отговор  D )        Задача . Кaтя събира 555 групи от по 9 камъчета в една купчина. След това разделя купчината на групи от по 5 камъчета. Колко групи е получила Катя?

 A) 999     B) 900        C) 555          D) 111            E) 45


 (Международно състезание “Европейско Кенгуру” 2016 г. ТЕМА за 7 и 8 клас)

Решение:     

Брой групи  555                                                                                                                          
Брой камъчета 555.9                        

Брой групи по 5 камъчета 

(555.9 ):5=999                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 Отговор А )        
Задача В едно училище 60% от учителите отиват на работа с велосипед, а 12% ползват личния си автомобил. Ако учителите, които отиват на работа с велосипед, са 45, колко са учителите, които отиват на работа с кола?

A)    4 B) 6 C) 9 D) 10 E) 12

 (Международно състезание “Европейско Кенгуру” 2016 г. ТЕМА за 7 и 8 клас)

 Решение:      

Ако всички учители  са х броя ,то от това ,че  60% от х са  45  , х =450:0,6=75    

С личен автомобил пътуват   12%  от 75,които са  0,12 .75 =  9  учителя                                                                                                                    

 Отговор  С)
Задача. Намерете лицето на затъмнената част от правоъгълника, който е с размери  20 Х 10 

"/>

А) 50    B) 80         C) 100           D) 120          E) 150

 (Международно състезание “Европейско Кенгуру” 2016 г. ТЕМА за 7 и 8 клас)

Решение:   

Фигурата е разделена на два квадрата всеки с лице 10.10=100 кв.единици   .

Във всеки  от двата квадрата , сборът от  лицата от затъмнените малки фигури е  равен на    сборът от  лицата от незатъмнените малки фигури

Тогава  затъмнената част на фигурата има лице   100 :2  +100:2= 100 кв.единици   .

Отговор  С)

Задача. Две въжета, съответно с дължини 1 m и 2 m, са нарязани на части с една и съща дължина. Кое от посочените числа не може да е общият брой на получените части?

A)6    B)8    C) 9    D) 12    E)15

 (Международно състезание “Европейско Кенгуру” 2016 г. ТЕМА за 7 и 8 клас)

   Решение:   

Нека дължината на срязването на въжетата от 1м и 2м е Lм , х и y са съответно броя на частите на които са разрязани въжетата   .

Възможно е   х + y= 6 ,защото :

 • L=3:6=0,5м
 • 1:0,5=2 броя и 2:0,5=4 броя

Не е възможно е   х + y= 8 ,защото  L=3:8=0,375м , но  1:0,375=2,6(7)  

Отговор  В )

 


Задача. Миро разполага с 1 червено и 49 сини топчета. Колко топчета трябва Миро да подари на приятеля си Спиро, че 90% от оставащите му топчета да са сини?

A) 4    B) 10         C) 29             D) 39           E) 40


 (Международно състезание “Европейско Кенгуру” 2016 г. ТЕМА за 7 и 8 клас)

Решение: 

Първи начин

Остават 90 % сини и 10 % червени топчета

На 10% отговорят -1 червено топче

На 90%  - 9 сини топчета

Тогава  Миро е дал на Спиро  40 сини топчета

Втори начин  

Нека е дал х сини топчета

От пропорцията (49-х):1=9:1 ,намираме,че х=40

Отговор  Е )
Задача Хартиена правоъгълна лента с широчина 3 см е бяла от едната страна и черна от другата.Лентата е сгъната, както е показано, като са получени четири черни трапеца, три бели квадрата и два бели правоъгълника. Като използвате данните от чертежа, намерете дължината на хартиената лента.

 A)    36 см B) 48 см C) 54 см D) 57 см E) 81 см

 (Международно състезание “Европейско Кенгуру” 2016 г. ТЕМА за 7 и 8 клас)
"/>

Решение :

От това,че  27= 4у+5.3 ,то у =3 см

Тогава при разгъване дължината на линията е   2.2.3+3.3 +4.9  =  57 см

Отговор D  )
Задача. Кенгурчетaта Кенго и Джамбо тръгват едновременно от едно и също място в една и съща посока, правейки всяка секунда по един скок. Скоковете на Джамбо са с дължина 6 м, докато първият скок на Кенго е с дължина 1 м, вторият е 2 м, третият е 3 м и т.н., всеки път скоковете му се увеличават с по 1 м. След колко скока Кенго ще настигне Джамбо?

A)    10    B) 11     C) 12      D) 13      E) 14

(Международно състезание “Европейско Кенгуру” 2016 г. ТЕМА за 7 и 8 клас)

Решение:

Нека след n  скока   Кенго настигне  Джамбо

Пътя на Джамбо е 6. n , а на Кенго  1+2+3+4+....n

Тогава    6. n =  (1+n)n:2 , откъдето намираме,че n= 11


Задачата може да се реши  с директна проверка

Ако n=10 , то пътя до срещата е 60 м .Не съществува n, такова,че 1+2+3+4+....n=60

Ако n=11 , то пътя до срещата на Джамбо  е 66 м  и на Кенго е 1+2+3+4+....11=66 м

Отговор  В)

Задача.  В клас с 20 ученици всички седят по двойки, като точно една трета от момчетата седят с момиче и точно половината от момичетата седят с момче. Колко са момчетата в класа?

A) 9             B) 12                C) 15             D) 16                 E) 18   

 
 (Международно състезание “Европейско Кенгуру” 2016 г. ТЕМА за 7 и 8 клас)

Решение

 Момичетата са четен брой,тогава и момчетата са четен и се делят на 3  

Възможностите са 12 или 18  

Момчета

12

18

Момичета

8

2

 

 

 

Ако са 12  , 12:3=4  и 8:2=4  -имаме 4 двойки момиче с момче,а другите са по двойки само момичета или само момчета 

 Отговор  В)

Задача На черната дъска са записани няколко различни естествени числа. Произведението на двете най-малки измежду тях е 16, а произведението на двете най-големи измежду тях е 225. Намерете сумата на всички числа, записани на черната дъска.

A) 38            B) 42              C) 44                D) 58             E)243


 (Международно състезание “Европейско Кенгуру” 2016 г. ТЕМА за 7 и 8 клас)

Произведението на  двете най-малки измежду тях е 16 =1.16=2.8 

 Произведението на  на двете най-големи измежду тях е 225 = 1.225 =9.25  =  45.5

Тогава сбора от най-малките и най-големите е 2+8+9+25 =  44         

Сбора може да е 44 ,или 58 или 243

Не  е 58 , защото няма числа със сбор 14 ,така,че всяко събираемо да е по-голямо от 8

Не  е 243 , защото няма числа със сбор  199 ,така,че всяко събираемо да е по-малко  от 9 и по-голямо от 8

Отговор  С)
Задача. Четири еднакви правоъгълника, всеки с обиколка 16 см, са разположени, както е показано. Получен е квадрат с квадратна дупка. Намерите обиколката на квадрата.


        
     

   
        
      

  
        
        
    

    
        

A) 16 см B) 20 см C) 24 см D) 28 см E) 32 см 
(Международно състезание “Европейско Кенгуру” 2016 г. ТЕМА за 7 и 8 клас)

Решение 

Ако  дължината на еднаквите правоъгълници е а см , а ширината в см , то а+в=16:2=8 см   
От това,че правоъгълниците имат еднакви размери, то страната на квадрата е равна на  а+в=8 см
Тогава  обиколката на квадрата е 4.8= 32 см 

Отговор : E

Задача . Резултатите от четвъртфиналите, полуфиналите и финала на турнир по двойки в някакъв ред са: Борис побеждава Антон, Кирил побеждава Димитър, Георги побеждава Хари, Георги побеждава Кирил, Кирил побеждава Борис, Eмил побеждава Филип и Георги побеждава Eмил. Коя двойка е играла на финала?

 

A) Георги и Хари       B) Георги и Кирил           C) Кирил и Борис

 

D) Георги и Емил                 E) Кирил и Димитър

 

Решение

Георги има три победи –на четвърт финала,на  полуфинала и финала .Тогава е победител на финала

Кирил има  2 победи и една загуба 

Тогава  е играл  на четвърт финала,на  полуфинала и финала  и на финала е загубил от Георги

 

Отговор : В) Задача. Показаното тяло вдясно е образувано от седем стандартни зарчета така, че точките върху общите стени са едни и същи. Намерете сбора от точките върху видимите стени на тялото. 

"/>

A) 24   B) 90       C) 95         D) 105          E) 126

   

(Международно състезание “Европейско Кенгуру” 2016 г. ТЕМА за 7 и 8 клас)

Решение

Сборът от точките на стените които се допират е 6.7=42 

Сбора от всички точки на 7 -те зарчета е (1+2+3+4+5+6).7=21.7=147

Тогава  сбора от  точките върху видимите стени на тялото  е 147-42=105 т.

Отговор : D)Задача:  Четири точки лежат на една права. Дължините на всички получени отсечки в нарастващ ред са 2, 3, k, 11,12 и14. Стойността на k  е

A)5   B)6     C)7     D)9     Е)10


(Математическо състезание „Европейско кенгуру „2015 г.)

Решение  : Нека точките върху правата са  A ,B , C  и D в тази последователност . Тогава отсечките  с дължина    2,3 и k , са  дължини на някоя  от  отсечките  AB ,BC и  CD

Тогава  най-голямата отсечка  AD =  2+ 3+ k =  14 , тогава k=9Задача: Васко използвал малки кубчета с ръб 1 см  и  конструирал  куб с ръб 4 см. След това той оцветил три от стените на големия куб в червено, а другите три –в синьо. Оказало се, че няма малко кубче с три червени стени. Колко малки кубчета имат едновременно   синя стена и червена стена?

A)0  B)8   C)12    D)24    Е)32

(Математическо състезание „Европейско кенгуру „)

"/>

Решение 

От това,че няма  кубче с три оцветени в червено  стени,то Васко  е оцветявал така ,че трите червени стени да нямат общ  връх .Едно възможно оцветяване е показано на чертежа .

Кубът има 12 ръба ,върху които са разположени кубчетата,  които имат едновременно синя и червена стена .

Започваме да преброяваме кубчетата  с общи  ръбове  от  долната основа

Те са  .4+ 4-1+4-1 =10

Поради симетрията и на горната основа са  също  10  .По околните ръбове има на две места по две  

Отговор D)  24    Задача    Няколко различни естествени числа са записани на дъската.Точно две  от тях  се делят на 2  и  точно  13 от  тях се  делят от  13.Ако M е най –голямото от  записаните числа, намерете възможно  най-малката стойност  на М.

 (Математическо състезание "Европейско кенгуру ")

            A)169    B) 260     C)273      D)299       E)325

Решение

Търсим възможно най-малката стойност на М ,ако М е най-голямото записано число .

Ако числата са :13; 2.13;3.13;4.13 ;5.13 ;7.13;9.13;11.13;13.13;15.13;17.13 ;19.13;21.13  ,то  М = 273

Ако съществува по-малка стойност на М ,то ще има повече от две числа ,които се делят на 2   


Задач

Задача .Към днешна дата сборът от годините на майката, бабата  и внучката е точно 100. През коя година е родена внучката, ако годините и на трите  са степени на двойката?

A)1998  B)2006   C)2009   D)2010   E)201

Решение

Ако внучката е на 2  години  ,то сборът  от годините на бабата и майката е 98 .Тъй ,като годините им са  едно от числата : 4,8,16,32,64   ,то това е невъзможно .

Ако внучката е на 4 години ,то сборът от годините на  бабата и майката е  96 .Единствената възможност за техните  години е 64 и  32 .Към днешна дата  22март 2014г. ,ако внучката  е родена  от  01.01. 2010  г . до 22 март 2010 г. ,то тя има навършени  4 години

Ако е родена след 22 март ,за да има навършени  4 години  към днешна дата то,тя е  родена  през 2009 година .

Ако внучката е на 8  години  ,то сборът  от годините на бабата и майката е 92 .Тъй ,като годините им са  едно от числата :  16,32 или 64   ,то това е невъзможно .

Не е възможно   внучката  да е по-голяма  от   8 ,защото тогава бабата и майката  ще са на 32 или 64 години .В този случай сборът от годините им е  по-голям от 100

Отговор :

 


Задач

Задача .Намерете броя на всички четири цифрени числа,които се делят на 10.

А) 100     B) 720        C)900      D) друг отговор

Отговор  С)

 


Задача .Намерете броя на всички четири цифрени числа,които  се делят на 100, но  не се делят на  9 .

А)100     B) 800        C)900      D) друг отговор

Отговор  В)

Решение Всички пет  цифрени числа,които се делят на 100 са от вида -  abc00, където  а ≠ 0 .

Техният брой зависи от избора на a, b и c .Тъй като b и c  са едно от числата от 0 до 9 ,то ние можем да ги изберем по 10.10 =100 начина  .На всяко от стоте числа ,съпоставяме  число  от 1 до 9  и получаваме  ,че числата от вида   abc00  са 9.10.10=900  броя

От тях ,ще  извадим  тези,които се делят на  9.

Да преброим тези числа:

Ако с=0 , а  в е цифра  от  0 до 9  ,получаваме числата :00,10,20,30,40,50,60,70,80 и 90

За всяко едно от тези числа ,съществува  точно една цифра а,различна от  нула  , такава ,че сборът от трите числа да се дели на 9 . Получихме  точно  10 числа  900,810,720,630,540,450,360,270,180 и 990

Ако с=1  , в е  цифра  от 0 до 9  ,получаваме числата :01,11,21,31,41,51,61,71,81 и 91

За всяко едно от тези числа ,съществува  точно една цифра ,различна от  нула  , такава ,че сборът от трите числа да се дели на 9 . Получихме  точно  10 числа  -  801,711,621,531,441,351,261,171,981 и 891

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Ако с=9 , в  е от 0 до 9  ,получаваме числата :09,19,29,39,49,59,69,79,89 и 99

За всяко едно от тези числа ,съществува  точно една цифра ,различна от  нула  , такава ,че сборът от трите числа да се дели на 9 . Получихме  точно 10 числа - 909,819,729,639,549,459,369,279,189 и 999

Така,получаваме,че броят на пет цифрените числа от вида  abc00  , които се делят на 9 са 10.10 = 100

Тогава  пет цифрените числа ,които  се делят на 100  ,но не се делят на 9 са 900 -100 =800 

 

Задача  Иванчо и Марийка участват в двубой по решаване на тест със 100 задачи. Всеки състезател получава 4 точки за решена задача, ако успее да реши задачата преди противника, или 1 точка за решена задача, ако противникът вече е решил тази задача. Двамата успели да решат по 60 задачи и получили общо 312 точки. Определете броя на задачите, които са решени и от двамата.

A) 53 B) 54 C) 55 D) 56 E) 57

(Математическо състезание "Европейско кенгуру ",2014 година )

Отговор D)

 

Решение

Нека общо решените от двамата  са y броя  

Нека Иво е решил  x  задачи преди  Мария

За тези задачи той  ще получи  4x+1(y-x)=3x +y  точки

За останалите 60 –y   задачи ,той получава (60 –y).4 = 240 – 4y   точки 

 

Получихме,че точките на Иво са  3x +y  + 240 – 4y  = 3x -3y  + 240   

 

За същите задачи  Мария ще получи   1.x+4(y-x =  4y- 3x  точки

За останалите 60 –y   задачи ,тя  ще   получи  (60 –y).4 = 240 – 4y   точки 

Получихме,че точките на Мария  са   4y- 3x     + 240 – 4y  = 240 -  3x    

 

 

Общо двамата получават  3x -3y  + 240  +  240 -  3x    =312  , откъдето намираме,че y=56Задача  Капитан Кук и неговият пиратски екипаж задигнали известен брой златни монети, които разпределили поравно помежду си. Ако пиратите бяха с четирима по-малко, то всеки би получил по 10 монети повече, а ако монетите бяха с 50 по-малко, то всеки би получил 5 монети по-малко. Колко златни монети са задигнали капитан Кук и неговият екипаж?

A) 80                     B) 100                    C) 120                      D) 150                  E) 250

(Математическо състезание "Европейско кенгуру ",2014 година )

Верен отговор D

Решение

Нека екипажа са x човека и всеки от тях   е получил по  y  броя ,общо xy монети

 • Ако пиратите са   x – 4   човека ,всеки ще получи  по  y +10  броя ,общо  (x – 4)( y +10  )  ,които са  също xy  броя 
 •   Ако монетите са  xy - 50  ,то всеки би получил  y-5    

Започване с  второто условие :  Ако монетите са  xy- 50 , всеки получава   (xy- 50):x  =  y-5

Тогава получаваме,че x  =10 

 • Заместваме в първото условие   и    (x – 4)( y +10  ) = xy и получаваме,че  (10 – 4)( y +10  ) = 10y ,откъдето намираме,че y=15
 • Тогава задигнатите монети са  10.15=150 брояЗадача  В три  торби  има  жълъди . В първия   има   6  жълъда ,по-малко  от  сбора на жълъдите в другите два чувала , а във  втория   10 жълъда по-малко  ,отколкото в първия и третия заедно . Колко са  жълъдите в третия чувал ?

Задача . Сборът от три различни двуцифрени положителни числа е 138 . Да се намерят  всички числа , ако едно от тях се дели на 11, едно се дели на 13, а две се делят на 5.                             

Решение

Да разгледаме уравнението

5x + 5y + z = 138

-Ако x се дели на 11 , а  y на 13 , то решенията са 55 ,65 и 18  или 110 , 13 и 15

-Ако x се дели на 11 , а   z  на 13

Тогава  z може да е 13,26,39,52,65,78,91 ,104

Тогава разликата 5x + 5y  е  13 8-13 =125  138-26=112   138-39 =99   138-52=86   138-65 =73   138-78=60     138-91 =47     138-104  = 34  

 Тогава решенията ще търсим от уравненията  5x + 5y  =125  или  5x+ 5y  =60

От това,че  11 / x , то  решенията на първото  уравнение  5x + 5y  =125  ,така е x + y  =25  

са:  x =11 , то y= 14  и числата са 13 ,55  и  70

  От това,че  11 / x , то  решенията на  второто  уравнение  5x + 5y  =60  ,така е x + y  =12   

са:  x =11 , то y= 1  и  получаваме ,че 5.y  е едноцифрено число

-Ако x се дели на 13 , а   z  на 11  

Тогава  z може да е : 11,22,33,44,55,66,77 ,88,99,110,121

Тогава разликата 5x + 5y  е  13 8-11 =127  138-22=116   138-33 =105   138-44= 94  138-55 =83   138-66=72     138-77 =61     138-88  = 50  138-99  = 39   138-110  = 24  138-121  = 27  

 Тогава решенията ще търсим от уравненията  5x + 5y  =105  или  5x+ 5y  =50

От това,че  13 / x , то  решенията на първото  уравнение  x + y  =21  

са:  x =13 ,  y= 8  и числата са 65 ,33  и  40

  От това,че  13 / x , то   второто  уравнение   x + y  =10  няма решение

 

Не е възможно   z   да се дели на 11 и 13 едновременно ,защото 11.13=143>138

 

Отговор Решения са тройките числа :(70,55 и 13) , (65 ,40 и 33) ,(  65 ,55 и 18  ) и   (110 , 13 и 15  )                                                                          

 
Задача  Броят на присъстващите студенти от един курс  на една  лекция  е 4/5  и те са  със  75 повече от  неприсъстващите .Колко  са отсъстващите студенти  на тази лекция?

Решение 

 Нека студентите  от този курс  са x броя .                                                                                                                      Тогава присъстващите са 4/5x,  а отсъстващите  1/5x                                                                                                      От това,че разликата им е 75 ,то съставяме уравнението

                           4/5x -  1/5 x   =75  и    x=125 студента  

Тогава отсъстващите са 1/5 .125 =25  студента       


Задача На състезание                                                                          

Задача. Имам шестцифрена парола  на моята електронна поща.Намерете  моята  парола , ако отговаря на  условията:
(1)Четена отляво надясно и от дясно наляво е една и съща
(2)Номерът е число което се дели на 9
(3) Ако задраскам първата и последната цифра ,ще получа четирицифрено число което е степен на числото  11
.

a

b

c

c

b

a

Решение  Ако   моята  парола  е   записана   с   цифрите  a , b  и  c  то ,от  условие (1) тя ще има  вида

            Разгледам  условие (3)  при което числото 

b

c

c

b

е  степен  на 11 .Числата  които са степен на 11    са   11,  11.11 ,  11.11.11 ,........

Търсеното число е  четирицифрено   и   се записва  симетрично .

От  всички числа които са степен на числото 11 , само  11.11.11 =1331 отговаря на условията на задачата .Така  намерих   четирите   цифри   на паролата си .

          Не съм  разгледал  условието ,че  номерът е число което се дели на 9 .Знаем,че  за да се дели дадено число  на   9 , то сборът от цифрите му  трябва да се дели  на  9

         От това,че  сборът  на известните цифри  е  1+3+3+1= 8

         Остава да проверя кога числото   2.a +8 се дели  на  9  ,като   a  е число измежду числата  0,1,2,3,4,5,6,7,8   и   9

         Само при   a=5  числото 18 се дели на 9

   Отговор )

5

1

3

3

1

5


 З

Задача Две приятелки Мила и Звездица имат различни играчки за украса за  коледните  си елхи .Общият брой на играчките на двете приятелки е по -малък от  52 .Тази година те решили да си разменят по равен брой играчки .Мила  разделила своите играчки на 5 купчинки  и дала на Звездица 4-те  купчинки ,а  Звездица   разделила  своите играчки на четири купчинки и дала на Мила три от тях  .По колко играчки са си разменили двете приятелки ?

Решение

 • ·    Ако във всяка купчинка играчките на Мила са по y играчки , то разменените  са 4y ,общо 5 y
 • ·    Ако във всяка  купчинка играчките на Звездица са по x броя  , то  разменените са   3x  , общо 4 x

Задачата се свежда до намиране на естествените числа , x  и  y   за които 

                                       3x  4y  и   4x +5y  < 52

От  равенството  правим извода,че  x e число, което се дели на 4  ,  а  y  на 3

Ако x =4 , то y =3  и  разменените играчки са по 12 , общо 24

Тогава  играчките на Звездица  са  4.4=16  , а  на Мила 5.3=15  общо 31

 Ако x =8 , то y =6   и  разменените играчки са по  24  ,общо 48 <52

Тогава  играчките на   5.6=30  , а  на Звезда   32   общо 62>52

                   Единствен верен отговор  - 12,12  общо 31   
ЗЗадача На чертежа  са дадени  8 точки ,които лежат на две прави .Колко триъгълника можем да  построим с върхове  дадените точки   на чертежа .

 

 

 

 

 

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

 

 А) 40            B) 30                C) 45                 D) друг отговор З

Задача Стоян обича да играе  на компютърът си .   Един ден  той   прострелял  общо 184 картинки  , като  на всяка  игра   прострелял  по равен брой картинки с изключение на една игра.

На  следващия ден  той  прострелял   305 картинки , като в пет от игрите отстрелял с по една картинка  повече от останалите. Ако през двата дни е изиграл ,по равен брой игри , то те са ?

                                            А) 47      B) 61     C) 13    D) 15.

                                                          Отговор B)Задача На състезание по математика получих верен отговор на 20 задачи .Задачите бяха два вида ,по трудни оценени с 5 точки и по-лесни оценени с 2 точки. Моите точки може да са :

А) 10 B) 50 C) 70 D) друг отговор

Отговор C)

Решение

Нека на x задачи имам по 2 точки .Това са точно 2x точки Тогава на останалита 20 -x задачи ще имам по 5 точки ,или общо 100 – 5x точки . Тогава общият ми брой точки е числото:                                                                                 2x +100 – 5x=100 – 3x точки

 • Ако моите точки са 10 ,тогава 100 – 3x =10 и x =30 , но x >20

 • Ако моите точки са 50 ,тогава 100 – 3x =50 и 3x =50 , това уравнение няма решение в естествени числа

 • Ако моите точки са 70 ,тогава 100 – 3x =70 и x =10 , 10 <20 .Тогава имам 70 точки получени от 10 задачи по 5 точки и 10 задачи по 2 точки
Задача Дължините на две от страните на триъгълник са 10 cm и 4 cm, а периметърът му е цяло число, делящо се на 5. Намерете дължината на третата страна на триъгълника.

А) 11 cm B) 60cm C) 49cm D) 78cm


Отговор A).

Решение

Нека третата страна е a сантиметра .

От неравенствата между страните в триъгълника следва,че a<10+4

Тогава периметърът P=10+4 +a =14+a

От това,че 5/14+a и a<14 cm ,то възможните стойности за a са 1cm,6 cm и 11 cm

Ако a = 1 , то 1 +4 <10

Ако a =6 ,то 1 +6 <10

Следователно само за a =11cm съществува триъгълник с това свойство.oooo

Задача На колко нули завършва числото 213.3.5.7.9.97.99 
                                  А) 10; B) 11; C) 12; D) 13.
(Математически турнир"Иван Салабашев")
 Разглежданото число се дели на 213 и 512, но не се дели на 214
 и 513. Следователно то  се дели на 1012, но не се дели на 1013 и завършва на 12 нули.
                               Отговор: C). 


За

Задача Броят на нулите в числото    A = 519 .86 е:
            А) 18 B) 19 C) 25 D) 26
(Състезание по математика и и нформационни технологии "Свети Николай Чудотворец")


За

Задача Най-малкото естествено число k, за което 7дава остатък 1 при деление на 100, е:
                          А) 3; B) 4; C) 5; D) 6.
(Математически трнир "Иван Салабашев)
 Тъй като 71 = 7 = 0.100 + 7,
 72 = 49 = 0.100 + 49,                                                                                                                                                                  73 = 343 = 3.100 + 43 и
74 = 2401 = 24.100 + 1, търсеното число е k = 4
Отговор: B)Задача Правоъгълник  с  обиколка   48 cm е съставен от три еднакви квадрата.Лицето му в квадратни  сантиметри е :

А)36               B) 48                  C)108             D)друг отговор

                                                                Решение 

 Нека измеренията са  a  и  b .

Тогава   a   b =24 .Тогава лицето е a.(24-a) =3.x.x  ,  където x е страната на квадрата .От това,че   3  е просто число,следва ,че 3   дели   a   или   24-a ,като и в двата случая  следва ,че 3/a

От това,че   a   b =24   и  3/a , следва,че   3/ b

 .Следователно  лицето е кратно на 9  .От това,че 108=3.62 и е кратно на 9 ,то търсеното лице е 108 квадратни сантиметра.

                                                         Отговор C)Задача Числото 1a2a3a...8a9a се дели на 99. Коя е цифрата a?

А) 1; Б) 3; В) 5; Г) 7.

                        (Математически турнир“Иван Салабашев)

                                                           Решение

Сборът от цифрите на числото е 9a + 45 и от признака за деление на 9 следва,

че то се дели на 9.

За да се дели и на 11 е необходимо числото 9a−45 = 9(a−5) да се дели на11. Това е възможно само при a = 5.
Задача В турнир по футбол участвали 4 отбора,като всеки два отбора изиграли по една среща.

Броят на точките на всеки два съседни по класиране отбори се различават с 1. Колко точки

може да има първият в класирането? (Във футбола за победа се дават 3 т., за реми 1 т. и за

загуба 0 т.)

(Математически турнир „Иван Салабашев“) Решение


От условието следва, че ако първият отбор има x точки, то останалите отбори

имат x−1, x−2 и x−3 точки. Тогава общо точките са 4x−6. Понеже в турнира са изиграни 6

срещи и от всяка среща се получават 3 точки (ако има победител) или 2 точки (ако е завършила

реми), то общо събраните точки са в интервала [12,18]. Следователно 12 ≤ 4x−6 ≤ 18, откъдето

4,5 ≤ x≤ 6. Тъй като x е цяло число, получаваме x = 5 или x= 6. Ако x = 6 в турнира общо

са спечелени 18 точки, което означава, че всички 6 срещи са завършили с победа за единия

отбор. Следователно точките на всеки отбор са кратни на 3, което е невъзможно.

Остава x= 5.Задача Под звуците на валс на дансинга в бална зала танцували 3/7 от присъстващите жени и 5/8 от присъстващите мъже(валсът се танцува само по двойки „жена –мъж”)

Кой от дадените отговори показва най -близко какъв процент от присъстващите на бала са танцували валс?

А)51% B)50% C)52 % D)25% E)27 %

(Нациoнален кръг „Европейско кенгуру”)

Решение От това,че играят по двойки следва,че броят на жените е равен на броя на мъжете . 3/7 от жените . е равен на 5/8 от мъжете

(1) жените са 35/24 от мъжете и от това,че (24,35)=1 ,то следва,че мъжете са кратни на 24 .Нека мъжете са 24 . k

(2) Жените са 35/24 от 24.k .Следователно жените са 35.k

(3)Общо заедно в залата са 59.k души

(4) играли са жени 15.k и мъже 15.k , общо 30 .k

Тогава x% от 59.k са 30.k тогава x%= 30/59 . Закръглено до десетиците е точно 51%

Задача.Участниците  в  турнир  по шах са n .Те играят точно по веднъж  с всеки от останалите. За победа се присъжда една точка за победителя ,при равен  двамата участници  вземат  по  0,5 точки ,а при загуба не се присъждат  точки. Покажете ,че сбора от  точките от  всички  партии завършили с равен   резултат  и  сбора от точките от  всички   партии завършили с победа  е  точно  сбора от партиите  завършили  с победа и партиите завършили с равен резултат . Намерете този сбор.

                                                                                      Решение                                                                                        (1)Нека  партиите завършили  с  победа      са  числото x .                                                                                                              Те носят точно  1.x точки

(2)Нека  партиите завършили с равен резултат  са  y .                                                                                                           Те носят  2.0,5.y точки 

 (3)Сбора на всички точки от един   турнир са  точно  броя на партиите  в този турнир ,защото                                0,5+0,5  =1  или  0+1=1

(4) Броя на всички  партии  в този турнир  е  1+2+3+4+5+6+   - - - -  n-1 = {(n-1).n}:2

Пресмятаме по два начина броя на точките в  този турнир . 

Тогава  ще е  изпълнено :

n. (n-1):2 =1x+ 2.0,5. y=x+ y

                                   

 Задача    В турнир  по  шах от  5 участника  всеки участник  играл  , точно  по  веднъж  с всеки  от  останалите участници.По правилата на турнира  при победа се присъжда  една точка,при равен всеки от участниците взема  по 0,5 точки ,а при загуба не се присъждат точки  ?Известно е,че  в крайното класиране:

-  всеки  участник  има различен брой точки

-Точките на класиралият се на второ място  са равни на сбора от точките на последните трима в класирането

-Последният  в класирането  има 0  точки .

            Как  е завършила  партията    между   класиралият се на трето и четвърто място ?

  А)  победа за третия                  B) равен  резултат                                                                                                         C) загуба  за третия                     D) не е възможно да се определи        

                                                    

АКО НЕ СИ СЕ СПРАВИЛ САМ  ,РАЗГЛЕДАЙ  РЕШЕНИЕТО  .СЪСТАВИ  ПОДОБНА ЗАДАЧА                         

(1)Точките на последните трима в  класирането  са точно три .Тогава и точките на класиралият се  на  второ място са три. Тогава за класиралият се на първо  място остават  10 –(3+3)=4 точки,защото  изиграните партии  са    (4.5):2=10   а,  знаем,че точките в крайното  класиране са също  10 .

Тогава  първият  има четири победи,а вторият  точно три (този резултат не е  възможен  1+1+0,5+0,5)

(2)Таблицата  до тук  изглежда така .

първо

второ

трето

четвърто

Пето

1

0

0

?

0

1

1

0

0

0

1

1

?

0

0

1

1

1

1

0

4

3

 

 

0

(3)Остана да определим  как е завършила партията  между  класиралите се на трето и четвърто място

-Ако е завършила с равна среща ,то двамата ще имат равен брой  точки  (по   1,5  ),но по условие те са различен брой

- Остава единствената възможност  партията да е завършила с победа за класиралият се на трето място.


 

Задача  Правоъгълна  дъска  е покрита изцяло без застъпване и припокриване  с  фигурата от чертежа.Тя е съставена от  четири еднакви  квадратчета .Да се  докаже,че  лицето на дъската е кратно на 8.

 

 

 


 

 

 


 

 

 

Задача 4. Група от n деца си разделили кутия с бонбони. Първото дете взело 1 бонбон   и още една десета от останалите в кутията бонбони. След него второто дете взело 2  бонбона и още една десета от останалите след това бонбони в кутията, и така нататък,предпоследното дете взело n−1 бонбона и още една десета от останалите след това  бонбони в кутията. За последното дете в кутията останали n бонбона. Намерете броя n  на децата, ако е известно, че първите две деца са взели по равен брой бонбони.

                        A) 4               B) 5             C) 9                 D) друг отговор

                                    (Примерна тема – СУ”Св. Кирил и Методий")

 

 

Задача Да се намерят всички естествени числа m, за които квадрат m x m ,може да бъде разрязан на пет правоъгълника ,чиито страни са числата 1,2,3,....10 в някакъв ред.

(EGMO 2013,ЕUROPEAN Girl“s Mathematical Olympiad)


Решение

От това,че страните на петте правоъгълника са едно от числата 1,2,3,....10 ,то разрязването ще е по квадратна мрежа

Нека рязрязването на квадрата с размери m x m започне от точка D(съществува страна на квадрата с едно срязване).Точка D разделя страната на квадрата на две отсечки с дължини x иy,където x иy са естествени числа ,по-малки или равни на 10 .Тогава страната на квадрата m =x +y, е по-малка или равна на 20 .

Числото m не може да е 1 и 2 (не може да се разреже по квадратната мрежа на 5 правоъгълника )

Ще покажем,че за всяко число m ,което е едно от числата 3,4,5,6....20 съществува разрязване на квадрата на пет правоъгълника

Знаем,че m .m=(x +y).(x +y) =xx +2xy + yy

По този начин сме представили лицето на квадрата ,като сбор от лицата на четири правоъгълника (два квадрата и два еднакви правоъгълника) .Това може да стане при всеки избор на числата x и y

Петият правоъгълник ще получим при срязването на един от тях .

ПРИМЕР (1+2).(1+2) = 1.1 + 2.1.2 +2.2 -4 броя , а петият ще получим при разрязване на единия от правоъгълниците с размери 2 x 1 .

Следователно m е : 3,4,5,6....и 20


          ПОДХОДЯЩА ЗА НАЦИОНАЛЕН КРЪГ  «ЕВРОПЕЙСКО КЕНГУРУ»

Задача За да не се загубят в гората, Хензел и Гретел  вървели заедно и оставяли покрай пътеката камъчета. Гретел оставяла на всеки 6 крачки по едно, а Хензел - на всеки 8 крачки, освен ако там вече не била сложила сестра му. Когато всичките им, общо 100,камъчета свършили, колко крачки ги деляли от  дома,ако  крачките им са с еднакви размери?

                               А) 344;   B) 348;   C) 384;   D) 400;  E) 402.

                              (Математически турнир «Иван Салабашев»)

 

                                                                   Решение

 • Гретел поставя камъчета на  всеки 1.6,2.6,3.6,4.6 крачки ,до тук  3 или  4  броя  в зависимост от това кой от двамата ще сложи първи камъче на 24  крачка    
 • Хензел  поставя камъчета на  всеки     1.8,2.8 ,3.8 крачки,до тук

 2 или 3  броя  в зависимост от това кой от двамата ще сложи първи камъче на 24  крачка    

                                                      ИЗВОД:

                    -За 24 крачки двамата поставят общо 6 камъчета .Това,ще е вярно  за всеки  нови  24  крачки ,така е на 24,2.24,3.24 .....16.24.До тук общо са поставили  16.6=96  КАМЪЧЕТА и имат еднакъв брой крачки общо   384  крачки

                       -При поставянето  на   100-то камъче са изминали     

·         -Направените крачки от двамата  са съответно  12 +16.24=396 и 16+16.24=400  крачки(последните 4  камъчета   ги поставят   всяко на всеки 6 или 8 крачки и крачките са с еднаква дължина )

 

·         Верен отговор 16+16.24=400  крачки   

 

Задача    В  окръжност са  отбелязани   5 точки .Броят  на   различните  четириъгълници   имащи за   върхове тези точки е:

А) 5                           B)25                        C)16                    D)28

Решение Знаем,че   всеки  две  пресичащи се  в една точка отсечки  определят  точно един  четириъгълник.Тогава за да   определим  броя на  четириъгълниците,  които можем да построим от пет точки в една окръжност  е достатъчно  да   изброим   пресечните точки   на  всички отсечки ,  които се пресичат във  вътрешността на  окръжността .

    Пресечните точки са 5 ,следователно   и  четириъгълниците  са пет.

                                                                          Отговор  А)

 

Задача . В  окръжност са отбелязани шест точки . Колко четириъгълници  можем да построим?                                            

         А)   15                    B)  10                       C) 20                    D)друг отговор

     Отговор  А)

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на сайта. Към пълната версия.
Уебсайт в alle.bg